Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2017/2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2017/2018 учебна година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

от XI и  XIІ  клас, специалности – „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и „Фризьорство“.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.006 “Ученически практики” в деловодството на ПГТЛП „Гоце Делчев“ се приемат заявления за участие.

Работодатели заявили желание за участие в проекта за учебната 2017/2018 г. са:

 1. «АЛВИК 2016» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 2. «АСТ – 71» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 3. «АЛ – МАКС» ООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 4. «РТ РАЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 5. «ЕЗЕРЕЦ» ЕООД – 2 работни места за специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки»
 6. ЕТ «ЕВА – 766» – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 7. ЕТ «ЕМ – СТИЛ» – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 8. «ЕНИГМА 72»  ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 9. «КАЛА 05»  ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 • «МИТИСА» ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»
 • «РАДОСТ ФЕШЪН – 2010» ЕООД – 2 работни места за специалност «Фризьорство»

Право на участие имат всички ученици от XI и  XIІ  клас, навършващи 16 години до 28.02.2018 г. от  ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград.

Желаещите да се включат трябва да подадат  ЗАЯВЛЕНИЕ – подписано от ученика, ДЕКЛАРАЦИЯ от родител за съгласие и информация относно критериите за подбор.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници, назначена със заповед на директора на ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград.

Подборът ще бъде извършен по следните критерии:

1.Среден успех от предходната година – 25 т.

3,00-3,50 – 3 точки

3,50-4,00 – 8 точки

4,00-4,50 – 13 точки

4,50-5,00 – 17 точки

5,00-5,50 – 20 точки

5,50-6,00 – 25 точки

2. Среден успех от предмети по професионална подготовка от предходната година – 35 т.

3,00-3,50- 5 точки

3,50-4,00- 12 точки

4,00-4,50- 17 точки

4,50-5,00- 22 точки

5,00-5,50- 27 точки

5,50-6,00- 35 точки

3. Неизвинени отсъствия за изминалата учебна година

до 5 неизвинени отсъствия (–5точки)

до 10 неизвинени отсъствия (–10 точки)

Наложени наказания за изминалата учебна година
/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП (–5 точки), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП (–10точки)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани участниците в съответните практики и фирми до изчерпване на свободните места. Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници.

При равен брой точки след  класирането ще се извърши подбор чрез събеседване.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите  от Ангелина Граховска  –  консултант по проекта. Попълнените заявления се подават в канцеларията  на гимназията – Данка Равначка.

Крайният срок за подаване на заявления е 28.02.2018 г.

ПОКАНА „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 17/18
ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

ПГТЛП "Гоце Делчев", гр. Благоевград

Последни новини

Последвайте ни