Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

Стипендии

РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50

 • Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, в което е посочен успеха от  2020/2021 учебна година, заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех;
 • Документ за банкова сметка;

СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ

 • Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. За учениците от 8 и 9 клас, или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител, удостоверение за наследници или копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен;
 • Документ за банкова сметка.

СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 • Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията;
 • Документ за банкова сметка.

СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД

 • Попълва се молба-декларация по образец / от сайта на училището /;
 • Успех от 2020/2021 учебна година – над 4.50 – заверен с подписа на класния ръководител;
 • Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. включително.
 • Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. включително /;
 • Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. включително;
 • Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение, в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/;
 • За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г. /включително/ трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 610.00 лв.

СТИПЕНДИИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ПО БАНКОВ ПЪТ

 • Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет, губят право на стипендия за срока на наказанието.

Последни новини

Последвайте ни