Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

план-прием 2022-2023

"Асистент на лекар по дентална медицина"

Специалност:  код 7240101 „Асистент на лекар по дентална медицина“

Професия: код 724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“

Професионално направление: код 724 „Дентална медицина и зъботехника“

Срок на обучение –  5 години

Форма на обучение –  дневна

Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: 

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

Балообразуващи предмети:

1. Биология и здравно образование

2. Информационни технологии

 

"Рекламна графика"

Специалност: код 2140112 „Рекламна  графика“

Професия: код 214010 „Дизайнер“

Професионално направление: код  214 „Дизайн“

Срок на обучение –  5 години

Форма на обучение –  дневна

Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: 

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

Балообразуващи предмети:

1.Информационни технологии

2.Изобразително изкуство

„Кетъринг“

Специалност:  код 8110603 „Кетъринг“

Професия: код 811060 „Ресторантьор“

Професионално направление: код  811 “ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

Срок на обучение –  5 години

Форма на обучение –  дневна

Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: 

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

Балообразуващи предмети:

1. География и икономика

2. Изобразително изкуство

„Организация и технология на фризьорските услуги"

Специалност: код 8150102 „Организация и технология на фризьорските услуги“

Професия: код 815010 „Фризьор“

Професионално направление: код  815 „Фризьорски и козметични услуги“

Срок на обучение  –  5 години

Форма на обучение  –  дневна

Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: 

Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

Балообразуващи предмети:

1. Информационни технологии

2. Изобразително изкуство

важно

Балът на ученик, който не се явил на НВО по български език и литература или по математика се формира като резултатът от НВО по предмета, по който не се явил се приема нула точки.

При равен бал, приема се извършва съгласно чл.59 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, а именно:
(1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в VII клас – български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

подаване на документи

Погледнете графика в заповедта – КЛИКНЕТЕ ТУК

училищен ресторант

обявяване списъци на класирани ученици

Погледнете графика в заповедта – КЛИКНЕТЕ ТУК

срокове за записвания

Погледнете графика в заповедта – КЛИКНЕТЕ ТУК

документи за записвания

  • Заявление за записване по образец – очаквайте!;
  • Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • Служебната бележка за оценките от външното оценяване;
  • Медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

за повече информация

Погледнете списъка с назначените колеги в заповедта – КЛИКНЕТЕ ТУК

Комисия за организиране и извършване на приема на ученици след трето класиране – КЛИКНЕТЕ ТУК