Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

история

кратка история на училището

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград е приемник на създаденото през 1969 г. Професионално техническо училище за подготовка на кадри, обслужващи текстилната промишленост в града и региона.

За първи директор е назначена инж. Добрина Айманлиева, но длъжността се изпълнява от Андрей Каракичев. В този период учителският колектив наброява 14 преподаватели, които се грижат за обучението на учениците по специалните и общообразователните предмети. През 1971 година завършва първият випуск, който наброява 117 ученици. Две години по-късно училището получава статут на средно учебно заведение, което дава възможност на възпитаниците му да получават освен професионална подготовка и диплом за завършено средно образование. През 1982 г. училището се установява в кв. Струмско. По това време негов директор е инж. Максим Беровски, а заместник директори Янко Иванов и инж. Станка Донева. Увеличава се броя на учениците и паралелките, променя се номенклатурата на специалностите, които вече са свързани не само с текстилното производство, но и с шивашката промишленост.

През 1988 г. учебното заведение се премества в нова сграда, намираща се в района на текстилния комбинат. През този период учебният процес се води от 33 учители, а учениците са групирани в 19 паралелки.

От учебната 1992 – 1993 година директор на Средното професионално-техническо училище по текстил и облекло е Янко Иванов, а помощник директори инж. Петър Мавродиев и инж. Недялка Багашева (1992 – 2006). Учебната база непрекъснато се разширява и модернизира. Обособяват се нови класни стаи, физкултурен салон, спортна площадка, барче. Тържествено е отбелязана и 25-годишнината от създаването на училището.

През 1997 г. на основание Заповед РД 14-112 от 18.09.1997 г., публикувана в Държавен вестник, бр. 88, училището се преобразува в Техникум по текстил и облекло. Педагогическият състав се състои от 34 преподаватели, които обучават 469 ученика, разпределени в 19 паралелки.

През 2003 година, със заповед на министъра на образованието РД – 09 – 332/07.04.2003 г. Техникумът по текстил и облекло е преименуван в Професионална гимназия по текстил и облекло.

Вече повече от четвърт век училището допринася за развитието на професионалното образование в Югозападна България. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират успешна реализация.

От 1998 г. акцентът е поставен не само върху професионалната подготовка, но и върху чуждоезиковото обучение. В училището имаше паралелки с прием след седми клас с интензивно изучаване на чужди езици – английски, немски, френски.

Не на последно място трябва да се подчертаят усилията на висококвалифицирания колектив от преподаватели и възпитатели, които помагат на възпитаниците си да бъдат конкурентноспособни и ги окуражават да устояват на трудностите и преломите на днешното време.

Със заповед на министъра на образованието и науката РД14-32/17.06.2015г. Професионална гимназия по текстил и облекло – Благоевград е преименувана в Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград , считано от 01.09.2015г.

В момента учениците се обучават по следните специалности: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“; „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и „Фризьорство.