Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост

"Гоце Делчев", гр. Благоевград

Лидер в подготовката на кадри за леката промишленост и услугите в Югозападна България

държавни зрелостни изпити

ДЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.

Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), както и осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите, Министерството на образованието и науката (МОН) извършва видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Видеонаблюдението представлява действие по обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. На основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД: „обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес“. От своя страна обективното и честно провеждане на изпитите неминуемо поражда засилен обществен интерес, поради което видеонаблюдението в изпитните зали е една от мерките за противодействие на манипулиране на резултатите.

Министерството на образованието и науката:

  1. Спазва всички свои задължения произтичащи от чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 на ЗЗЛД при използването на технически средства за видеонаблюдение като прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение.
  2. Използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на държавните зрелостни изпити през 2018 г.
  3. Достъп до информацията събрана с технически средства за видеонаблюдение имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на държавните зрелостни изпити през 2018 г.
  4. Е администратор на лични данни по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование.
  5. След постигане на целите за държавните зрелостни изпити 2018 г. съгласно чл. 25 от ЗЗЛД администраторът ще унищожи цялата информация събрана чрез използването на технически средства за видеонаблюдение.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация


НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Обобщената информация е актуална към 28 февруари 2019 г.

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в кандидат-студентската кампания 2019 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през 2019 г.

Държавни квалификационни изпити (ДКИ)