Прием 2018-2019

СПЕЦИАЛНОСТИ

 1. ½ паралелка – 13 ученика
 • Професионално направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
 • Професия: 811070 Готвач
 • Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

 • Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика
 • Балообразуващи предмети:
 1. География и икономика
 2. Изобразително изкуство

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/ 01.09.2016г., чл.10  за оценяването на резултатите от обучението на учениците;

 

 1. ½ паралелка – 13 ученика
 • Професионално направление: 815 Фризьорски и козметични услуги
 • Професия: 815010 Фризьор
 • Специалност: 8150101 Фризьорство
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

 • Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика
 • Балообразуващи предмети:
 1. Информационни технологии
 2. Изобразително изкуство

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/ 01.09.2016г., чл.10  за оценяването на резултатите от обучението на учениците;

 

 1. Една паралелка – 26 ученика
 • Професионално направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
 • Професия: 811060 Ресторантьор
 • Специалност: 8110603 Кетъринг
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Рамков учебен план: Разширено изучаване на английски език

Във връзка с Наредба №10, чл.57, ал.1,2 и 3 балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

 • Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване по Български език и литература и по Математика
 • Балообразуващи предмети:
 1. География и икономика
 2. Изобразително изкуство

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/ 01.09.2016г., чл.10  за оценяването на резултатите от обучението на учениците;

ВАЖНО!!!

Балът на ученик, който не се явил на НВО по български език и литература или по математика се формира като резултатът от НВО по предмета, по който не се явил се приема нула точки.

При равен бал, приема се извършва съгласно чл.59 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, а именно:

(1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в VII клас – български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.


СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

ПЪРВИ ЕТАП: 04.07 до 06.07.2018 г. (включително);

ВТОРИ ЕТАП: 13.07 до 17.07.2018 г. (включително);

ТРЕТИ ЕТАП: 27.07 до 30.07.2018 г. (включително).

Забележка: Записванията се осъществяват и през почивните дни!

 

График на действията по приема може да откриете тук: 


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ:

 • Заявление за записване по образец;
 • Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • Служебната бележка за оценките от външното оценяване;
 • Медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

 


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

 • Йорданка Шопова – 0879 051710
 • Дора Мавродиева – 0883 537383
 • Димитрина Павлова – 0877 512076
 • Магдалена Стоименова – 0894 079809

 СПРАВОЧНИК

ПРИЕМ 2018-2019 ГОДИНА

ПРЕГЛЕДАЙ / ИЗТЕГЛИ