Прием 2017-2018

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград, за учебната 2017/2018г., обявява прием  по следните специалности:

I. Прием след 7 клас – 2 паралелки

1.Една паралелка – 26 ученика

 • Професионално направление:

541 Производство на храни и напитки

 • Професия: 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
 • Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна

Балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от:

 • Удвоените резултати от националното външно оценяване по Български език и литература и математика
 • Оценките от свидетелството за основно образование на балообразуващите предмети:География и икономика и Изобразително изкуство,  превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/ 01.09.2016г., чл.10  за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Балът на ученик, който не се явил на НВО по български език и литература или по математика се формира като резултатът от НВО по предмета, по който не се явил се приема нула точки

Служебните бележки с резултатите от приемните изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас на 12.06.2017 г. и на 13.06.2017 г.
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити
и свидетелството за завършено основно образование, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.

2.Една паралелка за обучение на ученици със СОП – 12 ученика

 • Професионално направление:

811  Хотелиерство, ресторантьорство и  кетъринг

 • Професия: 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения
 • Специалност: 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
 • Срок на обучение – 3 години
 • Форма на обучение – дневна

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране след VII клас от 16.06.2017г. до 22.06.2017г.

При кандидатстване, учениците подават следните документи (като оригиналите се носят за сравнение):

  • Заявление за участие в класиране по образец на училището
  • Копие на свидетелството за завършено основно образование
  • Копие от служебната бележка за оценките от външното оценяване
  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика

II. Прием след 8 клас – 3 паралелки

1.0,5 паралелка – 13 ученика

    • Професионално направление:

815  Фризьорски и козметични услуги

    • Професия: 815010 Фризьор
    • Специалност: 8150101 Фризьорство
    • Срок на обучение –  4 години
    • Форма на обучение – дневна

Балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от:

    • удвоените оценки от балообразуващите предмети: Български език и литература и Информационни технологи
    • оценката по Изобразително изкуство
    • При равен бал, приема се извършва съгласно Наредба 11 / 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища – среден успех от свидетелството за основно образование

2.0,5 паралелка – 13  ученика

    • Професионално направление:

815 Фризьорски и козметични услуги

    • Професия: 815020 Козметик
    • Специалност: 8150201 Козметика
    • Срок на обучение –  4 години
    • Форма на обучение –  дневна

Балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от: 

    • удвоените оценки от балообразуващите предмети: Български език и литература, Биология и здравно образование
    • оценката по Изобразително изкуство
    • При равен бал, приема се извършва съгласно Наредба 11 / 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища– среден успех от свидетелството за основно образование

3. Една паралелка – 26 ученика

    • Професионално направление:

811  Хотелиерство, ресторантьорство и  кетъринг

    • Професия: 811070 Готвач
    • Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
    • Срок на обучение – 4 години
    • Форма на обучение – дневна

Балът за класиране на ученици след завършено основно образование се формира като сбор от: 

    • удвоените оценки от балообразуващите предмети: Български език и литература и Математика
    • оценката по География и икономика
    • При равен бал, приема се извършва съгласно Наредба 11 / 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища – среден успех от свидетелството за основно образование

4. Една паралелка за обучение на ученици със СОП – 12 ученика

    • Професионално направление:

811  Хотелиерство, ресторантьорство и  кетъринг

    • Професия: 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения
    • Специалност: 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
    • Срок на обучение – 2 години
    • Форма на обучение – дневна

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика и Изобразително изкуство

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране след VIII клас от 03.07.2017г. до 05.07.2017г.

При кандидатстване, учениците подават следните документи (като оригиналите се носят за сравнение):

  • Заявление за участие в класиране по образец на училището
  • Копие на свидетелството за завършено основно образование
  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика